Kancelaria Rachunkowości "Brzykcy i Wspólnicy" Sp. z o.o.
Klauzula informacyjna RODO

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące Indywidualną Działalność Gospodarczą (IDG), osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Rachunkowości „Brzykcy i Wspólnicy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Nowej 2, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169655, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem jak powyżej lub poprzez e-mail: administrator.rodo@kancelaria-tax.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO to jest:
   - w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz
   - realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z prawidłową realizacją umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
Jakiekolwiek przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych inne niż dokonywane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO nastąpi wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę. W takim przypadku podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również art. 6 ustęp 1 litera a RODO, to jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie w określonym zakresie i określonych celach. Zaznaczamy, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym wynikającym z przepisów prawa, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie, a w przypadku produktu powiązanego z ubezpieczeniem również Towarzystwa Ubezpieczeń.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od dnia zakończenia umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera a RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych. Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres Kancelaria Rachunkowości „Brzykcy i Wspólnicy” Sp. z o.o., ul. Nowa 2, 88-100 Inowrocław lub na adres e-mail: administrator.rodo@kancelaria-tax.pl
Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Informujemy również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy podanie danych jest wymogiem umownym i dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach profilowania.
Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne. Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych. Zaktualizowane wersje Informacji o ochronie danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.kancelaria-tax.pl